Đỗ Ngọc Nguyễn Phước Coudoux Taillandier
famille du père de mon père
famille de la mère de mon père
famille du père de ma mère
famille de la mère de ma mère
Pèlerinage sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
 accueil>qui suis-je ?>mes origines>Nguyen Phuoc>poème de Minh Mang contact italiano english français

Nguyễn Phước 阮福

Bài Đế Hệ Thi
帝系詩

Miên

Hường

Ưng

Bửu

Vĩnh

綿

Bảo

Quý

Định

Long

Trường

Hiền

Năng

Kham

Kế

Thuật

Thế

Thoại

Quốc

Gia

Xương

   
Thích nghĩa những chữ tôn hiệu trong bài thơ của đức Minh Mạnh
1.

Miên

trường cửu phước duyên trên hết
2.

Hường

oai hùng đúc kết thế gia
3.

Ưng

nên danh xây đựng sơn hà
4.

Bửu

bối báu lợi tha quần chúng
5.

Vĩnh

bền chí hùng anh ca tụng
6.

Bảo

ôm lòng khí dũng bình sanh
7.

Quý

cao sang vinh hạnh công thành
8.

Định

tiên quyết thi hành oanh liệt
9.

Long

vương tướng rồng tiên nối nghiẹp
10.

Trường

vĩnh cửu nối tiếp giống nòi
11.

Hiền

tài đức phúc ấm sáng soi
12.

Năng

gương nơi khuô phép bờ cỏi
13.

Kham

đảm đương mọi cơ cấu giỏi
14.

Kế

hoạch sách mây khỏi cân phân
15.

Thuật

biên chép lời đúng ý dân
16.

Thế

mãi thọ cận thân gia tộc
17.

Thoại

ngọc quý tha hồ phước lộc
18.

Quốc

dân phục nhắm gốc giang san
19.

Gia

muôn nhà Nguyễn vẫn huy hoàng
20.

Xương

phồn thịnh bình an thiên hạ