Đỗ Ngọc Nguyễn Phước Coudoux Taillandier
my father's father family
my father's mother family
my mother's father family
my mother's mother family
 home>who I am ?>my familial origins>Nguyen Phuoc>family tree contact italiano english français

Nguyễn Phước 阮福

Nguyen Phuoc Toc Nguyễn Phước tộc

Mandarins and warriors, their served the successive dynasties : Đinh, Lê, Lý, Trần et Lê

Lords of Huế (1510-1558)
Lords (Chúa) of the South (1558-1738)
Kings (Vương) of the South (1738-1802)
Emperors of Annam (1802-1945)
simplified genealogy

Nguyễn Bặc
(968-992)
(Đinh 968-980
and Prior Lê period 980-1009)
Nguyễn Đè
(Prior Lê 980-1009  and Lý period 1010-1225)
Nguyễn Viền
(Lý period 1010-1225)
Nguyễn Phụng
(Lý period 1010-1225)
Nguyễn Nôn
(Trần period 1225-1413)
Nguyễn Thế Tứ
(Trần period 1225-1413)
Nguyễn Minh Du
(Trần period 1225-1413)
Nguyễn Biện
Nguyễn Sừ
(Lê period 1428-1759)
Nguyễn Đức Trung
(1420-)
brother in law of the emperor
Lê Hiến Tông 黎顯宗 (1497-1504)
Nguyễn Van-Lang or Nguyễn Dai Lang
(-1513)
(under the regn of Lê-Túóng-Dúc, 1510-1516)
Nguyễn Hoằng Dủ or Nguyễn Văn Lưu
(deceased in 1518)
served the emperor
Lê Chiêu Tống 黎昭統 (1516-1526)
Triệu Tổ Tịnh Hoàng đế
Nguyễn Triệu-Tổ or Nguyễn Kim or Nguyễn Krai
(1468-23/05/1545)
mother : Trừng Quốc Công phu nhân
2 sons and 2 daughters
restored the Lê dynasty vs the Mạc
Nguyên-U-Di
raised Nguyễn Hoàng 阮黃 since he was two years old

1558, beginning of the partition of the Vietnam

and of the war between the Lords Trịnh and Nguyễn for 200 years

Nguyễn Ngọc Bảo
wife of Trịnh Kiểm 鄭檢
(1545-1570)
first Lord Trịnh 鄭
Nguyễn Uông 阮汪
first son of the previous
killed by Trịnh Kiểm 鄭檢
Thái tổ gia dụ hoàng đế
太祖嘉裕皇帝
Nguyễn Hoàng 阮黃
2nd son of the previous
(26/09/1525-26/05/1613)
Chúa Tiên 僊主
or Tiên Vương 仙王
mother : Nguyễn Thị Mai
(Tĩnh Hoàng Hâu)
10 sons and 2 daughters
Trịnh Tùng 鄭松
(1570-1623)
son of the previous

Hi Tổn Hiếu Văn Hoàng đế
Nguyễn Phúc Nguyên 阮福源
6th son of the previous
(16/08/1563-19/11/1635)
Chúa Sãi
(1614-1635)
mother : Nguyễn ?
(Thái Tổ Gia Dũ Hoàng Hậu)
11 sons and 4 daughters
Trịnh Tráng
(1623-1657)
eldest son of the previous
maried Nguyên-Ngoc-Tu,
daughter of Nguyễn Hoàng 阮黃

Thần Tôn Hiếu Chiêu Hoàng đế
Nguyễn Phúc Lan 阮福瀾
5th son of the previous
(13/08/1601-19/03/1648)
Chúa Thượng
(1635-1648)
mother : Nguyễn Thị Giai
(Hy Tông Hiếu Văn Hoàng Hậu)
3 sons and 1 daughter
Thái tôn Hiếu Triết Hoàng đế
Nguyễn Phúc Tần 阮福瀕
second son of the previous
(18/07/1620-30/04/1687)
Chúa Hiền ou Hiền Vương 主賢
Dũng quận công 勇郡公
(1648-1687)
mother : Đoàn thị ?
(Thần Tông Hiếu Chiêu Hoàng Hậu)
6 sons and 3 daughters
Anh Tôn Hiêu Nghiã Hoàng đế
Nguyễn Phúc Trăn
阮福溱 ou Thái
second son of the previous
(29/01/1650-07/02/1691)
Chúa Nghĩa/Ngãi ou Nghĩa/Ngãi Vương 主議/義
Hoằng quốc công 弘國公
(1687-1691)
mother : Tống Thị Đôi
(Huệ Thánh Hoàng Hậu)
5 sons and 5 daughters
Hiên tông Hiêu minh Hoàng đế
Nguyễn Phúc Chu 阮福淍
(11/06/1675-01/06/1725)
Chúa Minh/Quôc ou Quôc/Minh Vương 明主
Tộ quốc công 祚國公
(1691-1725)
mother : Tống Thị Lĩnh
(Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng Hậu)
38 sons and 4 daughters
Túc tông Hiêu ninh Hoàng đế
Nguyễn Phúc Tức/Trú
阮福澍
or Nguyễn Phúc Thụ
(14/01/1697-07/06/1738)
Chúa Ninh 寧主
Đỉnh quốc công 鼎國公
(1725-1738)
mother : Tống Thị Được
(Hiển Tông Hiếu Minh Hoàng Hậu)
3 sons and 6 daughters
Thế tôn Hiếu võ hoàng đế
世宗孝武皇帝
Nguyễn Phúc Khoát
阮福闊
(26/09/1714-07/07/1765)
Võ vương 武王 (1738 1765)
    Hiếu quận công 曉郡公
(1738-1765)
mother : Trường Thị Thư
(Túc Tông Hiếu Ninh Hoàng Hậu)
18 sons and 12 daughters
Nguyễn Phúc Nghiễm
Nguyễn Phúc Luân ou Nguyễn Phúc Chuong Vo
or Nguyễn Phúc Côn
second son of Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊
with Trương Thị Dung
(Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng Hậu)
(11/06/1733-1765)
jailed, poisoned for the benefit of Nguyễn Phúc Thuần 阮福淳 ou Nguyễn Phúc Hân 阮福盺
Nguyễn Phúc Hiệu
9th son of Nguyễn Phúc Khoát 阮福闊
Diêu tông Hiêu dinh Hoàng đế
Nguyễn Phúc Thuần 阮福淳 ou Nguyễn Phúc Hân 阮福盺
16th son of Nguyễn Phúc Nghiễm
(1753-18/10/1777)
Định Vương 定王 ou Han Vương ou Huệ Vương 惠王 (1765 1776) Thái Thượng Vương (1776)  上王
drived out by the Tây Son leave his throne to Nguyễn Phúc Dương captured and executed
Nguyễn Phúc Dương
son of Nguyễn Phúc Hiệu
(-1777)
Tân Chính Vương
(1776-1777)
surrender and is executed
Đức Thế Tổ Cao Hoàng đế
Nguyễn Ánh 阮映

other pictures
3rd son of Nguyễn Phúc Luân ou Nguyễn Phúc Chuong Vo
with Nguyễn Thị Hoàn
(Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Hậu)
(08/12/1762-03/02/1820)
Cảnh Hưng 景 興
(1788-31/05/1802)
Gia Long 嘉隆
(01/06/1802-1820)
2 wifes
13 princes and 18 princesses

other pictures
Nguyên-Phuoc-Canh
ainé de Gia Long
(1779-21/03/1801)
2 princes deceased around the throne accession of Minh-Mạng 明命
Đức Thánh Tổ Nhân Hoàng đế
Nguyễn Phước Đảm

other pictures
4th son of Gia Long
with Trần thị Đang
(Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu)
(25/05/1791-21/01/1841)
Minh-Mạng 明命
(1820-11/01/1841)
Queen Hô-Thi-Hoa
78 princes and 64 princesses
Đức Hiến Tổ Chương Hoàng đế
Miên Tông
ainé de Minh-Mạng 明命
(16/06/1807-04/10/1847)
Thiệu Trị 紹治
(11/05/1841-04/10/1847)
Queen Pham-Hai-Hang
29 princes and 35 princesses
Thọ Xuân Vương
hoàng đế Miên Định
(06/7/1810-10/10/1877)

3rd son of  Minh-Mạng 明命
78 princes and 66 princesses
An-Thành
Miên-Lich
(-1920)

6th son of Minh-Mạng 明命
régent
(05/09/1907-10/05/1916)
Miên Miêu (Miên Cầu)
Trấn Định Quận công Trấn Ðịnh
56th son of Minh-Mạng 明命
(1831-1865)
Hường Y
4th son of Thiệu Trị 紹治
(1883/1877)
Thái-Thạnh-Vương
Đức Dực Tôn Anh Hoàng đế
Nguyễn Phước Hường Nhậm

other pictures
second fils de Thiệu Trị 紹治
(22/09/1829-19/07/1883)
Tự Đức 嗣徳(10/11/1847-19/07/1883)
without posterity
adopted Ưng-Chân, Ưng-Kỳ andƯng Đăng
Hường Hôi ou Cai
26th son of Thiệu Trị 紹治
(13/12/1849-15/05/1876)
Kiến Thái Vương
Văn Lãng quận Vương
Hường Dật

27th son of Thiệu Trị 紹治
(01/11/1847-29/11/1883)
Hiệp Hòa
(30/07/1883-29/11/1883)
drived out and suicided
Đức Cưng Tôn Huệ Hoàng đế
Ưng-Chân
son of Hường Y
(23/02/1852-24/10/1884)
Dục Đức
11 princes and 8 princesses
drived out on 23/07/1883 before his enthronement
death of hunger
Đức Cảnh Tôn Thuần Hoàng đế
Ưng-Kỳ

other pictures
ainé de Hường Hôi
(19/02/1864-28/01/1889)
Đồng Khánh 同慶
(14/09/1885-28/01/1889)
2 queens
6 princes and 3 princesses
Đức Giản Tôn Nghị Hoàng đế
Ưng Đăng
3th son of Hường Hôi
(12/02/1869-31/07/1884)
Kiên Phúc
(30/11/1883-31/07/1884)
Hiên Tô Chuong Hoàng đế
Ưng Lịch

other pictures
4th son of Hường Hôi
(03/08/1871-04/01/1943)
Hàm Nghi 諴儀
(02/08/1884-05/07/1885)
exiled in Algeria
Bửu-Lân
Thành Thái
other pictures
eldest son of Dục Đức
(14/03/1879-09/03/1955)
Thành Thái 成太
(01/02/1889-03/09/1907)
16 princes and ? princesses
deposed, interned, abdicated
Đức Hoằng Tôn Tuyên Hoàng đế
Bửu Đảo
other pictures
fils de Đồng Khánh 同慶
(02/10/1885-06/11/1925)
Khải Định 咳定
(17/05/1916-06/11/1925)
 Hoang-Thi-Cuc (mother of Vinh-Thuy) and Hô-Thi-Chi
Vĩnh San

other pictures
2nd son of Thành Thái
成太
(19/08/1899-26/12/1945)
Duy Tân 濰新
(05/09/1907-10/05/1916)
5 sons and 5 daughters
dethroned, exiled in Réunion
Quoc Truong Bào Dai
Vĩnh Thụy

1926 : coronation day
other pictures
son of Khải Định 咳定
(21/10/1913-31/07/1997)
Bảo Đại 保大
(08/01/1926-25/08/1945)
head of state
(1949-06/1955)
2 princes and 3 princesses
Bảo Long

7 mars 1937 : investiture
other pictures
eldest son of Bảo Đại 保大
(04/01/1936)