tháng chạp 2010 23
24
26
27
29
31

tháng giêng 2011 01
03a 03b
05
06a 06b 06c
07a 07b 07c
08a 08b 08c
09
10a 10b
10c 10d
11a 11b
11c 11d
12a 12b
14
17
19
20
21
23
24
25
26a 26b
27
28a 28b
29a 29b
29c 29d
30a 30b
31a 31b
tháng hai 2011 01
03
05a 05b
06a 06b
07a 07b
08a 08b
10
12a 12b
13
14
15
16
17

Huế
14 février 2011


Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Ngọ môn, Hoàng Thành (Huế)

Ngọ môn, Hoàng Thành (Huế)

Điện Thái Hòa, Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

thái bình lâu, tử cấm thành (Huế)

tử cấm thành (Huế)

tử cấm thành (Huế)

Nhà Hát Duyệt Thị Đường, tử cấm thành (Huế)

cửa Chương Đức, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Hưng miếu pour le père (Nguyễn Phúc Luân, 1733-1765) et la mère de Gia Long, Hoàng Thành (Huế)

Thế miếu, Hoàng Thành (Huế)

Cửu Đỉnh, Hoàng Thành (Huế)
urnes dynastiques (Cửu Đỉnh 阮朝九鼎) et pavillon de la clarté (Hiển Lâm các 顯林閣), cité impériale (Hué)
Cửu Đỉnh (阮朝九鼎) và Hiển Lâm các (顯林閣), Hoàng Thành (Huế)
urnes dynastiques (Cửu Đỉnh 阮朝九鼎) et pavillon de la clarté (Hiển Lâm các 顯林閣), cité impériale (Hué)
Cửu Đỉnh (阮朝九鼎) và Hiển Lâm các (顯林閣), Hoàng Thành (Huế)

Cửu Đỉnh, Hoàng Thành (Huế)

Cửu Đỉnh, Hoàng Thành (Huế)

Hiển Lâm các, Hoàng Thành (Huế)

Hiển Lâm các, Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Hoàng Thành (Huế)

Huế

Huế
tháng chạp 2010 23
24
26
27
29
31

tháng giêng 2011 01
03a 03b
05
06a 06b 06c
07a 07b 07c
08a 08b 08c
09
10a 10b
10c 10d
11a 11b
11c 11d
12a 12b
14
17
19
20
21
23
24
25
26a 26b
27
28a 28b
29a 29b
29c 29d
30a 30b
31a 31b
tháng hai 2011 01
03
05a 05b
06a 06b
07a 07b
08a 08b
10
12a 12b
13
14
15
16
17

CNIL n°812173

 photos>2011>14 février
qui sommes nous ? who are we ? photos contact