tháng chạp 2010 23
24
26
27
29
31

tháng giêng 2011 01
03a 03b
05
06a 06b 06c
07a 07b 07c
08a 08b 08c
09
10a 10b
10c 10d
11a 11b
11c 11d
12a 12b
14
17
19
20
21
23
24
25
26a 26b
27
28a 28b
29a 29b
29c 29d
30a 30b
31a 31b
tháng hai 2011 01
03
05a 05b
06a 06b
07a 07b
08a 08b
10
12a 12b
13
14
15
16
17

Huế
15 février 2011


lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

bái đình, lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

bái đình, lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

mộ song táng vua và hoàng hậu (Tống Thị), lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

mộ song táng vua và hoàng hậu (Tống Thị), lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

mộ song táng vua và hoàng hậu (Tống Thị), lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

mộ song táng vua và hoàng hậu (Tống Thị), lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

trụ biểu, lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

bái đình, lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Gia Long 嘉隆 (1762-1802-1820)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

Lương Khiêm Điện
lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

Lương Khiêm Điện
lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

Lương Khiêm Điện
lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)

lăng vua Tự Đức 嗣德 - Khiêm lăng (1829-1848-1883)(Huế)
tháng chạp 2010 23
24
26
27
29
31

tháng giêng 2011 01
03a 03b
05
06a 06b 06c
07a 07b 07c
08a 08b 08c
09
10a 10b
10c 10d
11a 11b
11c 11d
12a 12b
14
17
19
20
21
23
24
25
26a 26b
27
28a 28b
29a 29b
29c 29d
30a 30b
31a 31b
tháng hai 2011 01
03
05a 05b
06a 06b
07a 07b
08a 08b
10
12a 12b
13
14
15
16
17

CNIL n°812173

 photos>2011>15 février
qui sommes nous ? who are we ? photos contact