chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2015


11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21 22
23 24 25
26
27
28
29
30
31

tháng giêng 2016


01
02
03

Huế
22 décembre 2015

pont à toiture en tuile de Thanh Toan (Thuy Thanh, Huong Thuy, Hué, Thùa Thiên-Hué)
cấu ngói Thanh Toàn (Thủy Thanh, Hương Thủy, Huế, Thừa Thiên-Huế)
pont à toiture en tuile de Thanh Toan (Thuy Thanh, Huong Thuy, Hué, Thùa Thiên-Hué)
cấu ngói Thanh Toàn (Thủy Thanh, Hương Thủy, Huế, Thừa Thiên-Huế)
pont à toiture en tuile de Thanh Toan (Thuy Thanh, Huong Thuy, Hué, Thùa Thiên-Hué)
cấu ngói Thanh Toàn (Thủy Thanh, Hương Thủy, Huế, Thừa Thiên-Huế)


chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2015


11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21 22
23 24 25
26
27
28
29
30
31

tháng giêng 2016


01
02
03
CNIL n°812173

 photos>2015/2016>22 décembre
qui sommes nous ? who are we ? photos contact