chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c

Huế (Động Phong Nha - DMZ)
7 juin 2008

tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tunnels de Vinh Moc (Vinh Linh, Quang Tri)
Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
tour du drapeau, pont de Hien Luong (Quang Tri)
cột cờ giới tuyến, Đôi bờ Hiền Lương (Quảng Trị)
pont de Hien Luong (Quang Tri)
Đôi bờ Hiền Lương (Quảng Trị)
pont de Hien Luong (Quang Tri)
Đôi bờ Hiền Lương (Quảng Trị)
pont de Hien Luong (Quang Tri)
Đôi bờ Hiền Lương (Quảng Trị)
Dong Ha (Quang Tri)
Đông Hà (Quảng Trị)
Dong Ha (Quang Tri)
Đông Hà (Quảng Trị)
Dong Ha (Quang Tri)
Đông Hà (Quảng Trị)
église de Long Hung (Hai Lang, Quang Tri)
nhà thờ Long Hưng (Hai Lang, Quảng Trị)
église de Long Hung (Hai Lang, Quang Tri)
nhà thờ Long Hưng (Hai Lang, Quảng Trị)
église de Long Hung (Hai Lang, Quang Tri)
nhà thờ Long Hưng (Hai Lang, Quảng Trị)
sanctuaire de Lavang (Hai Phu, Hai Lang, Quang Tri)
vương cung Thánh Đưởng, Thánh Địa La Vang (Hải Phú, Lăng, Quảng Trị)
sanctuaire de Lavang (Hai Phu, Hai Lang, Quang Tri)
đài Đức  Mẹ, Thánh Địa La Vang (Hải Phú, Lăng, Quảng Trị)
sanctuaire de Lavang (Hai Phu, Hai Lang, Quang Tri)
đài Đức  Mẹ, Thánh Địa La Vang (Hải Phú, Lăng, Quảng Trị)
sanctuaire de Lavang (Hai Phu, Hai Lang, Quang Tri)
vương cung Thánh Đưởng, Thánh Địa La Vang (Hải Phú, Lăng, Quảng Trị)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
hôtel Saigon Morin (Hué)
hotel Saigon Morin (Huế)
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c
CNIL n°812173

 photos>2008>7 juin (d) qui sommes nous ? who are we ? photos contact