chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười 2007 24 25 26 27a 27b
27c 27d
28a 28b 28c 29a 29b 30 31


tháng mười một 20071a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c
4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10

date

étape

nombre de photographies

24/10/2007 thành phố Hồ Chí Minh
25/10/2007 thành phố Hồ Chí Minh 3
26/10/2007 thành phố Hồ Chí Minh
27/10/2007  thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ 167 (42+42+42+41)
28/10/2007 Cần Thơ - thành phố Hồ Chí Minh 108 (36+36+36)
29/10/2007 thành phố Hồ Chí Minh - Huế 73 (37+36)
30/10/2007 Huế 17
31/10/2007 Huế - Hà Nội 11
01/11/2007 Hà Nội - Thanh Hóa (temple Sòng et Nguyên 阮) 95 (48 + 47)
02/11/2007 Thanh Hóa (Lam Kinh et dynastie des Lê 黎) 73 (44 + 43 + 43 + 43)
03/11/2007 Thanh Hóa - Hà Nội (Nguyễn Bặc 阮匐, 924-979) 120 (40 + 40 + 40)
04/11/2007 Hà Nội 40
05/11/2007 Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh 45
06/11/2007 thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo 106 (36 + 36 + 34)
07/11/2007 Côn Đảo - thành phố Hồ Chí Minh 14
08/11/2007 thành phố Hồ Chí Minh 20
09/11/2007 thành phố Hồ Chí Minh 48
10/11/2007 thành phố Hồ Chí Minh
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng mười 2007 24 25 26 27a 27b
27c 27d
28a 28b 28c 29a 29b 30 31


tháng mười một 20071a 1b 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c
4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10
CNIL n°812173

 photos>2007b qui sommes nous ? who are we ? photos contact