chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c

Hội An - Mỹ Sơn - Danang - Huế
6 juin 2008

moines boudhistes, musée Cham (Danang)
tu sĩ phật giáo, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Uma, musée Cham (Danang)
nữ thần Uma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
piédestal de statue, musée Cham (Danang)
đế tượng, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu Siva, musée Cham (Danang)
thần Siva, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
la naissance de Brahma, musée Cham (Danang)
Đản sinh Brahma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
colonne, musée Cham (Danang)
trụ cửa, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu Visnu, musée Cham (Danang)
thần Visnu, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu gardien, musée Cham (Danang)
thần hộ pháp, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
dieu Brahma, musée Cham (Danang)
thần Brahma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
Bouddha, musée Cham (Danang)
Bồ Tát, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
serpent naga, musée Cham (Danang)
rắn naga, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
singe, musée Cham (Danang)
tượng Khỉ, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
Bouddha, musée Cham (Danang)
Bồ Tát, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng) © MAA
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Uma, musée Cham (Danang)
nữ thần Uma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Srasvati, musée Cham (Danang)
nữ thần Srasvati, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Uma, musée Cham (Danang)
nữ thần Uma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu, musée Cham (Danang)
nam thần, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
tête de Bouddha, musée Cham (Danang)
đầu Bồ Tát, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu Skanda, musée Cham (Danang)
thần Skanda, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Uma, musée Cham (Danang)
nữ thần Uma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
déesse Uma, musée Cham (Danang)
nữ thần Uma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
masque de kala, musée Cham (Danang)
mặt kala, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
dieu Ganesa, musée Cham (Danang)
thần Ganesa, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
joueurs de polo, musée Cham (Danang)
cưỡi ngựa đánh cầu, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
piédestal d'autel, musée Cham (Danang)
Đài Thờ, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
décoration du haut d'une tour, musée Cham (Danang)
Trang trí trên tháp, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
la naissance de Brahma, musée Cham (Danang)
Đản sinh Brahma, Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
musée Cham (Danang)
Bảo tàng Chăm (Đà Nẵng)
Hué
Huế
Hué
Huế
Hué
Huế
pont Clémenceau (Hué)
cầu Tràng Tiền (Huế)
pont Clémenceau (Hué)
cầu Tràng Tiền (Huế)
pont Clémenceau (Hué)
cầu Tràng Tiền (Huế)
Hué
Huế
pont Clémenceau (Hué)
cầu Tràng Tiền (Huế)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng năm 2008

31a 31b 31c
tháng sáu 2008 01a 01b
01c 01d
02 03a 03b 03c
03d 03e 03f
04a 04b 04c
04d 04e
05a 05b
05c
06a 06b
06c 06d
07a 07b
07c 07d
08a 08b
08c
09a 09b 09c
09d 09e 09f
10a 10b
10c
11a 11b
11c 11d
12 13 14a 14b
14c
CNIL n°812173

 photos>2008>6 juin (d) qui sommes nous ? who are we ? photos contact