chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05

Cà Mau
22 décembre 2008

canal Phung Hiep, Camau
kênh xánh Phụng Hiệp, Cà Mau
canal Phung Hiep, Camau
kênh xánh Phụng Hiệp, Cà Mau
rivière Tac Thu, Camau
sông Tắc Thủ, Cà Mau
Tran Van Thoi, Camau
Trần Văn Thời, Cà Mau
Tran Van Thoi, Camau
Trần Văn Thời, Cà Mau
Tran Van Thoi, Camau
Trần Văn Thời, Cà Mau
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
sœurs franciscaines missionnaires de Marie (Song Doc, Tran Van Thoi, Camau)
Dòng phan sinh thừa sai Đức Mẹ (Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau)
Tran Van Thoi, Camau
Trần Văn Thời, Cà Mau
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
CNIL n°812173

 photos>2008>22 décembre qui sommes nous ? who are we ? photos contact