chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05

Châu Đốc (Núi Sam - chân núi)
25 décembre 2008

pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Dai Than Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Đại Thần Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Dinh Tri Tai Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Định Trì Tai Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Tu Hien Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Tử Hiền Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Virudhaka (roi-gardien du Sud), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Tăng trưởng thiên (Nam Thiên vương)(增長天), Thiên vương (天王), chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Xich Thinh Hoa Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Xích Thinh Hỏa Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Thap Bat La Han, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thập Bát La Hán, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Thap Dien Minh Vuong, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thập Điện Minh Vương, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Long Vuong, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Long Vương, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
That Thanh, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thất Thánh, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Vua Thuan, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Vua Thuấn, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Dong Nhac, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Đọng Nhạc, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Dhritarashtra (roi-gardien de l'Est), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Trì quốc thiên (Đông Thiên vương)(持國天), Thiên vương (天王), chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺, chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
A - Tu - La, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
A - Tu - La, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Phuc - Hy, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Phục - Hy, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Huynh De, Than - Nong, Thien Hoang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Huỳnh Đế, Thần - Nông, Thiên Hoàng, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Dia Hoàng, Nhon Hoang, Phuc - Hy, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Phục - Hy, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Vua Ngieu, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Vua Nghiêu, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Quan Thanh, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Quan Thánh, chùa Tây An núi Sam
   (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Vaishravana (roi-gardien du Nord) et Virudhaka (roi-gardien du Sud), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Vaishravana (roi-gardien du Nord) et Virudhaka (roi-gardien du Sud), Lokapâlas (rois-gardiens), chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Bich Doc Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Bích Độc Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Bach Tinh Thủy Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Bạch Tinh Thủy Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Huynh Tuy Cau Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Virupaksha (roi-gardien de l'Ouest), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Virupaksha (roi-gardien de l'Ouest), Lokapâlas (rois-gardiens), chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Thanh Tru Tai Kim Cang, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thanh Trừ Tai Kim Cang, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Ksitigarbha, bodhisattva, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Địa Tạng (地藏), Bồ Tát (菩薩), chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Thap Bat La Han, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thạp Bát La Hán, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Thap Dien Minh Vuong, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Thạp Điện Minh Vương, chùa Tây An núi Sam
(Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Empereur de Jade, pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Ngọc Hoàng, chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
CNIL n°812173

 photos>2008>25 décembre (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact