chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05

Châu Đốc-Phnom Penh
27 décembre 2008

Chau Doc (An Giang)
Châu Đóc (An Giang)
Chau Doc (An Giang)
Châu Đóc (An Giang)
Chau Doc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Châu Đóc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Vinh Xuong (Vietnam)
Vĩnh Xương (Việt Nam)
Vinh Xuong (Vietnam)
Vĩnh Xương (Việt Nam)
Vinh Xuong (Vietnam)
Vĩnh Xương (Việt Nam)
Chau Doc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Châu Đóc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Chau Doc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Châu Đóc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Chau Doc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Châu Đóc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Chau Doc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Châu Đóc (An Giang)-Phnom Penh (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Kaam Sam Nor (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
conseil des ministres, Phnom Penh (Cambodge)
Palais royal, Phnom Penh (Cambodge)
Chatomuk Hongkul, Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Wat Phnom (Phnom Penh, Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
Phnom Penh (Cambodge)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
CNIL n°812173

 photos>2008>27 décembre qui sommes nous ? who are we ? photos contact