chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05

Châu Đốc (Núi Sam - chân núi)
25 décembre 2008

pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode Tay An (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Tây An núi Sam (Tây An cổ tự)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
tombe de Thoai Ngoc Hau - Nguyen Van Thoai (1761-1829)(Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1761-1829)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
tombe de Thoai Ngoc Hau - Nguyen Van Thoai (1761-1829)(Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1761-1829)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
tombe de Thoai Ngoc Hau - Nguyen Van Thoai (1761-1829)(Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1761-1829)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
tombe de Thoai Ngoc Hau - Nguyen Van Thoai (1761-1829)(Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
Lăng mộ Thoại Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thoại (1761-1829)
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
Nui Sam (Chau Doc, An Giang)
núi Sam - Chân núi (Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
pagode de la grotte (Nui Sam, Chau Doc, An Giang)
chùa Phước Điền - Phước Điền Tự - chùa Hang
(núi Sam - Chân núi, Châu Đóc, An Giang)
rue Le Loi (Chau Doc, An Giang)
đường Lê Lợi (Châu Đóc, An Giang)
rue Le Loi (Chau Doc, An Giang)
đường Lê Lợi (Châu Đóc, An Giang)
rue Le Loi (Chau Doc, An Giang)
đường Lê Lợi (Châu Đóc, An Giang)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2008 19 20
21 22 23 24 25a 25b 26 27
28a 28b 29 30a 30b 30c
30d 30e 30f 30g 30h 30i
31a 31b 31c
31d 31e
tháng giêng 2009 01a 01b 01c
01d 01e 01f
02a 02b 03
04 05
CNIL n°812173

 photos>2008>25 décembre (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact