chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2009
17
18 19
20a 20b
21 22a 22b 23a 23b 24a 24b
24c 24d
25a 25b 26 27
28
29
30 31tháng giêng 2010


01a 01b 02 03
04

date

étape

nombre de photographies

17/12/2009
Hà Nội
18/12/2009 Hà Nội 1
19/12/2009 Hà Nội 43
20/12/2009 Hà Nội 59 (30 + 29)
21/12/2009 Hà Nội 10
22/12/2009 Hà Nội 54 (27 + 27)
23/12/2009 Hà Nội - Huế 65 (33 + 32)
24/12/2009 Huế 262 (44 + 44 + 44 + 44 + 43 + 43)
25/12/2009 Huế 96 (48 + 48)
26/12/2009 Huế 37
27/12/2009 Huế 41
28/12/2009 Huế - thành phố Hồ Chí Minh
29/12/2009 thành phố Hồ Chí Minh 20
30/12/2009 thành phố Hồ Chí Minh 10
31/12/2009 thành phố Hồ Chí Minh 9
01/01/2010 thành phố Hồ Chí Minh 82 (41 + 41)
02/01/2010 thành phố Hồ Chí Minh 12
03/01/2010 thành phố Hồ Chí Minh 9
04/01/2010 thành phố Hồ Chí Minh 5
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng chạp 2009
17
18 19
20a 20b
21 22a 22b 23a 23b 24a 24b
24c 24d
25a 25b 26 27
28
29
30 31tháng giêng 2010


01a 01b 02 03
04
CNIL n°812173

 photos>2009 qui sommes nous ? who are we ? photos contact