chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
13 août 2006

Cathédrale Notre Dame (2 place Cong Xa Paris, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
nhà thờ đức Bà (1 quảng trường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Cathédrale Notre Dame (2 place Cong Xa Paris, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
nhà thờ đức Bà (1 quảng trường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nguyen Du (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nguyen Du (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nguyen Du (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nguyen Du (quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ba Le Sanh, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Bà Mẹ Sanh, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(anciennement chùa Phước Hải tự 福 海 寺)
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thàn Hoàng, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thần Hoàng, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thâp Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thập Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngu Diên, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngũ Điện, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Hoat Vô Thuong, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Hoạt Vô Thường, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Thàn Hoàng, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thần Hoàng, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
empereur de Jade, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngọc Hoàng, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
empereur de Jade, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngọc Hoàng, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ngoc Hoang Tuong De ou Ông Bac De, réincarnation de l'empereur de jade, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Ngọc Hoàng Tượng Đế hay Ông Bắc Đế, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠 (anciennement chùa Phước Hải tự 福 海 寺)
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Phat Chuan De, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Phật Chuẩn Đế, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(anciennement chùa Phước Hải tự 福 海 寺)
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
général d'armée Thanh Long, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đại tướng quân Thanh Long, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
général d'armée Phuc Ho, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đại tướng quân Phục Hổ, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Tho Dia Than, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Thổ Địa Thần, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Môn Quan Than, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Môn Quan Thần, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ho Phap, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Hộ Pháp, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(anciennement chùa Phước Hải tự 福 海 寺)
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Ho Phap, temple de l’Empereur de Jade (73 rue Mai Thi Lư, quartier de Da Kao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Hộ Pháp, chùa Ngọc Hoàng hay Ngọc Hoàng Điện 玉皇奠
(anciennement chùa Phước Hải tự 福 海 寺)
(73 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Tran Hung Dao (1228-1300)(36 rue Vo Thi Sau, quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đền Trần Hưng Đạo 陳興道 (1228-1300)
(36 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Bach Dang, devant le temple de Le Van Duyet (1763-1832)(quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Bạch Đằng, devant le đền Lê Văn Duyệt (1763-1832)
(phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Bach Dang, devant le temple de Le Van Duyet (1763-1832)(quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Bạch Đằng, devant le đền Lê Văn Duyệt (1763-1832)(phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>13 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact