chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion à Cổ Loa)
20 août 2006

porche, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
tam quan, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
ngũ long môn, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
ngũ long môn, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
ngũ long môn, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de la présentation, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
đền Thượng, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
porche, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
tam quan, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
maison de la stèle, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
nhà bia, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
maison de la stèle, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
nhà bia, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
maison de la stèle, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
nhà bia, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
Cao Lo, pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Cao Lỗ, Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
Cao Lo, pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Cao Lỗ, Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de la Tortue d’Or, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Đình Ngự Triều Di Quy, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de la Tortue d’Or, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Đình Ngự Triều Di Quy, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de la Tortue d’Or, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Đình Ngự Triều Di Quy, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
arhat, pagode Bao Son, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
A-la-hán (阿羅漢), chùa Bảo Sơn, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
arhat, pagode Bao Son, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
A-la-hán (阿羅漢), chùa Bảo Sơn, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
arhat, pagode Bao Son, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
A-la-hán (阿羅漢), chùa Bảo Sơn, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de My Chau, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
đền Am Mỵ Châu, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de My Chau, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
đền Am Mỵ Châu, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de My Chau, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
đền Am Mỵ Châu, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de My Chau, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
đền Am Mỵ Châu, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
pagode Diem Xom, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
Điếm Xóm chùa, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>20 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact