chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội
19 août 2006

Ksitigarbha, bodhisattva, pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
Địa Tạng (地藏), Bồ Tát (菩薩), chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Van Nien, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Vạn Niên, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Van Nien, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Vạn Niên, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
Bouddha Amitabha, pagode Van Nien, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛), chùa Vạn Niên, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
tour du Drapeau de Hanoi, ancienne citadelle d'Hanoi (28A rue Dien Bien Phu, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Kỳ Đài Hà Nội hay Cột Cờ Hà Nội, thành cổ Hà Nội
(28A đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
temple Ngoc Son ou du Mont de jade, lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
đền Ngọc Sơn, hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>19 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact