chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
13 août 2006

temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
tombe de Le Van Duyet et de son épouse Do thi Phan, temple de Le Van Duyet (1763-1832) (126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
mộ Lê Văn Duyệt va Đỗ thị Phận, lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
pavillon de la stèle, temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
bia đình, lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
pavillon de la stèle, temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
bia đình, lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
pavillon de la stèle, temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
bia đình, lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
pavillon de la stèle, temple de Le Van Duyet (1763-1832)(126 avenue Dinh Tien Hoang, quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
bia đình, lăng Lê Văn Duyệt (1763-1832)(126 đại lộ Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Dinh Tien Hoang (quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Dinh Tien Hoang (quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Dinh Tien Hoang (quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Dinh Tien Hoang (quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
avenue Dinh Tien Hoang (quartier 1, arrondissement de Binh Thanh, Ho Chi Minh ville)
đại lộ Đinh Tiên Hoàng (phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Tran Quang Khai (quartier Tan Dinh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Ly Chinh Thang (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Lý Chinh Thắng (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Ly Chinh Thang (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Lý Chinh Thắng (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Ly Chinh Thang (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Lý Chinh Thắng (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>13 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact