chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
16 août 2006

port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
port de Saigon (Ho Chi Minh ville)
cảng Sải Gòn (thành Phố Hồ Chí Minh)
angle rues Pham Ngu Lao et Nguyen Thai Hoc (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Thái Họ
(phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue De Tham (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Đề Thám (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue De Tham (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Đề Thám (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue De Tham (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Đề Thám (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Bui Vien (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Bùi Viện (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Bui Vien (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Bùi Viện (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Bui Vien (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Bùi Viện (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Bui Vien (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Bùi Viện (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Bui Vien (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Bùi Viện (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Cong Quynh (quartier Ngu Lao, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Cống Quỳnh (phường Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>16 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact