chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh (excursion Vũng Tàu)
15 août 2006

Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode de Quan Âm Nam Hai (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩)
chùa Quan Âm Nam Hải (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
ile et pagode de la Dame (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
Hòn và chùa Bà (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
ile et pagode de la Dame (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
Hòn và chùa Bà (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
ile et pagode de la Dame (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
Hòn và chùa Bà (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
statue du Christ (Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau)
tượng chùa Ki tô (Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu)
Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau)
Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>15 août qui sommes nous ? who are we ? photos contact