chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion à la chùa Bút Tháp, à Đông Hồ et Đồng Kỵ)
25 août 2006

pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Bouddha Amitabha, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛), thượng điện
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Manjuri, bodhisattva Samantabhadra, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Văn-Thù BỗTát, thượng điện chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
une donatrice, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tượng hậu, thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
bodhisattva Samantabhadra, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Phổ Hiền Bồ Tát (普賢), thượng điện
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Tuyet Son Dai Si (Sakyamuni des montagnes enneigées), une donatrice, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Tuyết Sơn Đại Sĩ, thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
les trois bouddha, une donatrice, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
bộ tượng phật tam thế, thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
une donatrice, salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
bộ tượng phật tam thế, thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle de réception, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thiền đường, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Vaishravana (roi-gardien du Nord), Lokapâlas (rois-gardiens), salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Đa văn thiên (Bắc Thiên vương)(多聞天), Thiên vương (天王), thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Pala Darma (gardien des enseignements), salle principale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Tượng hai vị Hộ Pháp đặt,  thượng điện, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺
(Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle de réception, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thiền đường, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle de réception, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thiền đường, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
tour Bao Nghiem, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp báo nghiêm, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>25 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact