chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội
27 août 2006

pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
fleuve Rouge (Hanoi)
sông Hồng (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
fleuve Rouge (Hanoi)
sông Hồng (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
gare de Long Bien (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
gà Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
gare de Long Bien (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
gà Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
gare de Long Bien (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
gà Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
fleuve Rouge (Hanoi)
sông Hồng (Hà Nội)
fleuve Rouge (Hanoi)
sông Hồng (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
pont Chuong Duong (Hanoi)
cầu Chương Dương (Hà Nội)
fleuve Rouge (Hanoi)
sông Hồng (Hà Nội)
pont Paul Doumer (Hanoi)
cầu Long Biên (Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>27 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact