chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
13 août 2006

section de radio haute-fréquence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
ban vô tuyến siêu tần số, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
section du télex, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
ban viễn ấn, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chambre sécurisée du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng nghỉ của tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chambre sécurisée du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng nghỉ của tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bureau sécurisé du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng trực chiến của tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle des cartes, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng bản đồ, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bureau du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng làm việc tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bureau du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng làm việc tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception des hôtes étrangers du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách nước ngoài của tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception des hôtes étrangers du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách nước ngoài của tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception des hôtes du pays du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách trong nước của tổng thống, hội trường Thống Nhất
(thành Phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception du vice-président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách của phó tổng thống, hội trường Thống Nhất
(thành Phố Hồ Chí Minh)
salle de réception du vice-président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách của phó tổng thống, hội trường Thống Nhất
(thành Phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de présentation des lettres de créances, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng trình quốc thư, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de présentation des lettres de créances, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng trình quốc thư, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
bibliothèque, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
thư viện, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception de la femme du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách của phu nhân tổng thống, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception de la femme du président, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tiếp khách của phu nhân tổng thống, hội trường Thống Nhất
(thành Phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
cinéma, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng chiếu phim, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de jeux, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng giải trí, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de jeux, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng giải trí, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de jeux, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng giải trí, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de jeux, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng giải trí, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
quartier Ben Nghe (1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phường Bến Nghé (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Sri Thenday Yutthapani (66 rue Ton That Thiep, quartier Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Sri Thenday Yutthapani (66 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
rivière Saigon (Ho Chi Minh ville)
sông Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>13 août (d) qui sommes nous ? who are we ? photos contact