chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội
22 août 2006

mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d'Ho Chi Minh de 1954 à 1958, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1954 chí 1958, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
résidence d’Ho Chi Minh de 1958 à 1969, palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
ngôi nhà Hồ Chí Minh kể từ 1958 chí 1969, phủ chủ tịch
(quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
palais présidentiel (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)
phủ chủ tịch (quận Ba Đình, Hà Nội)musée Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
bảo tàng Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
musée Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
bảo tàng Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
mausolée de Ho Chi Minh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
lăng chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Ba Đình, Hà Nội)
ministère des affaires étrangères (1 rue Ton That Dam, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
bộ ngoại giao (1 phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội)
ministère des affaires étrangères (1 rue Ton That Dam, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
bộ ngoại giao (1 phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội)
ministère des affaires étrangères (1 rue Ton That Dam, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
bộ ngoại giao (1 phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
arrondissement de Ba Dinh (Hanoi)
quận Ba Đình (Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>22 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact