chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
13 août 2006

rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 8, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
Vaishravana (roi-gardien du Nord), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Đa văn thiên (Bắc Thiên vương)(多聞天), Thiên vương (天王)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
Dhritarashtra (roi-gardien de l'Est), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Trì quốc thiên (Đông Thiên vương)(持國天), Thiên vương (天王)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Vinh Nghiem (39 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Vĩnh Nghiêm 永嚴寺
(39 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
lycée Marie Curie (159 rue Nam Ki Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
trường Trung học Phổ thông Marie Curie
(159 đường Nam Kì Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
lycée Marie Curie (159 rue Nam Ki Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
trường Trung học Phổ thông Marie Curie
(159 đường Nam Kì Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
lycée Marie Curie (159 rue Nam Ki Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
trường Trung học Phổ thông Marie Curie
(159 đường Nam Kì Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
lycée Marie Curie (159 rue Nam Ki Khoi Nghia, quartier 7, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
trường Trung học Phổ thông Marie Curie
(159 đường Nam Kì Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
lycée Le Quy Don, ancien collège Chasseloup-Laubat, ancien collège indigène (110 rue Nguyen Thi Minh Khai, quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn ancien collège Chasseloup-Laubat, ancien Trung học bản xứ (110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Nam Ki Khoi Nghia (quartier 6, 3ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Nam Kì Khởi Nghĩa (phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de réception, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng đại Yến, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle du conseil des ministres, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng họp hội đồng nội các, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de conférence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng khánh tiết, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de conférence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng khánh tiết, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de conférence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng khánh tiết, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de conférence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng khánh tiết, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de conférence, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng khánh tiết, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
salle de tir, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phòng tập bắn, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
station radio (the spare radio station), palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đài phát thanh dư phòng, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
section téléphone, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
ban tổng đài điện thoại, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
fixed receiving site section, palais de la réunification (133 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier Ben Thanh, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
ban đài thu vô tuyến điện cố định, hội trường Thống Nhất (133 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>13 août (c) qui sommes nous ? who are we ? photos contact