te

chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion aux đền Hùng et à Tam Đảo)
21 août 2006

Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
Lac Long Quan (2825-2793-2525), musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Lạc Long Quân 貉龍君 (2825-2793-2525), bảo tàng Hùng Vương
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
Lac Long Quan (2825-2793-2525), musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Lạc Long Quân 貉龍君 (2825-2793-2525), bảo tàng Hùng Vương
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
Lac Long Quan (2825-2793-2525), musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Lạc Long Quân 貉龍君 (2825-2793-2525), bảo tàng Hùng Vương
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
musée, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
bảo tàng Hùng Vương, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portail, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Cổng đền, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portail, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Cổng đền, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portail, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Cổng đền, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portique, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
cổng chính (tam quan), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portique, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
cổng chính (tam quan), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
portique, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
cổng chính (tam quan), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du bas, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hạ, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du milieu, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)đền Trung (Hùng Vương Tổ miếu), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du milieu, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)đền Trung (Hùng Vương Tổ miếu), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du milieu, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)đền Trung (Hùng Vương Tổ miếu), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du haut, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
Đền Thượng, đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du puits des perles, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)đền Giếng (tên chữ là Ngọc Tỉnh), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du puits des perles, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Giếng (tên chữ là Ngọc Tỉnh), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du puits des perles, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Giếng (tên chữ là Ngọc Tỉnh), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du puits des perles, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Giếng (tên chữ là Ngọc Tỉnh), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple du puits des perles, temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
đền Giếng (tên chữ là Ngọc Tỉnh), đền Hùng vương 雄 (2879-258)
(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
bas-relief, temples des rois Hung (2879-258)(Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
phù Điêu, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
bas-relief, temples des rois Hung (2879-258)(Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)
phù Điêu, đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
lac Lac Long Quan (2825-2793-2525), temples des rois Hung (Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)hồ Lạc Long Quân 貉龍君 (2825-2793-2525), đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)
temple de Âu Co la mère du pays, temples des rois Hung (2879-258)(Hy Cuong, Lâm Thao, Phu Tho)đền Quốc Mẫu Âu Cơ (đền Tổ mẫu Âu Cơ), đền Hùng vương 雄 (2879-258)(Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ)

chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

CNIL n°812173

 photos>2006>21 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact