chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
14 août 2006

Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh ville
thành Phố Hồ Chí Minh
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Bouddha Amitabha, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Bouddha Maitreya, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Di-lặc Bồ Tát (彌勒佛), chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân
phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Bouddha Akshobhya, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Phật A súc bệ (阿閃如来), chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Bouddha Amitabha, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛) chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
Bouddha Amitabha, pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Lam (118 rue Lac Long Quan, quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Lâm 覺林寺 (118 đường Lạc Long Quân, phường 10
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Lac Long Quan (quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Lac Long Quan (quartier 10, arrondissement de Tan Binh, Ho Chi Minh ville)
đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (quartier 3, Ho Chi Minh ville)
quận 11 (phường 3 , thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>14 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact