chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion à la chùa Bút Tháp, à Đông Hồ et Đồng Kỵ)
25 août 2006

rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
porche des trois vues, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tam quan, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
porche des trois vues, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tam quan, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
porche des trois vues, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tam quan, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
porche des trois vues, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tam quan, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
porche des trois vues, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tam quan, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de la cloche, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
gác chuông, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de la cloche, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
gác chuông, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de la cloche, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
gác chuông, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de la stèle, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
nhà bia, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de la cloche, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
gác chuông, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
salle de réception, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
thiền đường, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
galerie, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
hành lang, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
toà tích Thiện Am chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
toà tích Thiện Am chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
toà tích Thiện Am chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
toà tích Thiện Am chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
toà tích Thiện Am chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
sanctuaire, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
phủ thờ, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
sanctuaire, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
phủ thờ, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
sanctuaire, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
phủ thờ, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
sanctuaire, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
phủ thờ, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
sanctuaire, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
phủ thờ, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
rois des enfers, maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
rois des enfers, nhà trung
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
nhà trung, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
nhà trung, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
rois des enfers, maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
rois des enfers, nhà trung
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
nhà trung, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
maison centrale, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
nhà trung, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
galerie, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
hành lang, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
galerie, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
hành lang, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
galerie, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
hành lang, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
galerie, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
hành lang, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
Bouddha Amitabha, pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Tịnh Độ (净土) hay A-di-đà Phật (阿彌陀佛), toà tích Thiện Am
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), toà tích Thiện Am
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), toà tích Thiện Am
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
la tour tournante octogonale de 9 étages, pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp quay Củu phẩm liên hoa, toà tích Thiện Am
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
la tour tournante octogonale de 9 étages, pavillon de Thien Am, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
tháp quay Củu phẩm liên hoa, toà tích Thiện Am
chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
pont de pierre, pagode de la tour au pinceau (Dinh Tô, Thuân Thành, Bac Ninh)
cầu đá, chùa Bút Tháp hay Ninh Phúc tự 寧福寺 (Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>25 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact