chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion aux chùa Tây Phương et Thầy)
26 août 2006

pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
grotte de la Métamorphose du saint, pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
hang Phật Tích ou Thánh Hóa, , chùa Cao, chùa Thầy
(Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode supérieure, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Cao, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Thầy, vuồn trúc (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Thầy, vuồn trúc (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
porte de la Montagne, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
Cổng Núi, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
porte de la Montagne, pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
Cổng Núi, chùa Thầy (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Thầy, vuồn trúc (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Thầy, vuồn trúc (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
pagode du maître (Hoàng Xa, Phuong Cach, Quôc Oai, Hà Tây)
chùa Thầy, vuồn trúc (Hoàng Xá, Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Tây)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
arrondissement de Cau Dien (Hanoi)
quận Cầu Diễn (Hà Nội)
rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue To Tich (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Tố Tịch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>26 août (d) qui sommes nous ? who are we ? photos contact