chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội
18 août 2006

rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
marché Dong Xuan (vieille ville, quartier Dong Xuan, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chợ Đồng Xuân (phố cổ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
ancienne porte Est (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
của Ô Quan Chưởng (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
ancienne porte Est (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
của Ô Quan Chưởng (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
ancienne porte Est (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
của Ô Quan Chưởng (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Cau Dong ou de la porte du Nord (38B rue Hang Duong, quartier de Hang Dao, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chùa Cầu Đông hay Đình Đúc Môn
(38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Cau Dong ou de la porte du Nord (38B rue Hang Duong, quartier de Hang Dao, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chùa Cầu Đông hay Đình Đúc Môn
(38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Cau Dong ou de la porte du Nord (38B rue Hang Duong, quartier de Hang Dao, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chùa Cầu Đông hay Đình Đúc Môn
(38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Cau Dong ou de la porte du Nord (38B rue Hang Duong, quartier de Hang Dao, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chùa Cầu Đông hay Đình Đúc Môn
(38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
pagode Cau Dong ou de la porte du Nord (38B rue Hang Duong, quartier de Hang Dao, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
chùa Cầu Đông hay Đình Đúc Môn
(38B phố Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
vieille ville (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
le pont du Soleil Levant, lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn, hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm
(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
arrondissement de Hoan Kiem (Hanoi)
quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)
le pont du Soleil Levant et le temple Ngoc Son ou du Mont de jade, lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
cầu Thê Húc và đền Ngọc Sơn, hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm
(quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
temple Ngoc Son ou du Mont de jade, lac de l'épée restituée ou de l'épée (arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
đền Ngọc Sơn, hồ hoàn kiếm hay hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
temple Thanh Ha (10 rue Ngo Gach, quartier de Dong Xuan, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
Đình Thanh Hà
(10 phố Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
temple Thanh Ha (10 rue Ngo Gach, quartier de Dong Xuan, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
Đình Thanh Hà
(10 phố Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
temple Thanh Ha (10 rue Ngo Gach, quartier de Dong Xuan, vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
Đình Thanh Hà
(10 phố Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>18 août qui sommes nous ? who are we ? photos contact