chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội
19 août 2006

pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
rois des enfers, pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
rois des enfers, chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
rois des enfers, pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
rois des enfers, chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
Virudhaka (roi-gardien du Sud), Lokapâlas (rois-gardiens), pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
Tăng trưởng thiên (Nam Thiên vương)(增長天), Thiên vương (天王)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
rois des enfers, pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
rois des enfers, chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
rois des enfers, pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
rois des enfers, chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
pagode Hoe Nhai ou Hong Phuc (19 rue Hang Than, quartier de Nguyen Trung Truc, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
chùa Hòe Nhai hay Hồng Phúc
(19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội)
lac Truc Bach (arrondissement de Ba Dinh, Hanoi)
hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Kim Lien ou Hoàng An, lac de l'Ouest (quartier de Nghi Tam, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Kim Liên hay Hoàng Ân, hồ Tây
(phường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
temple du lac de l'Ouest, lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
phủ Tây Hồ, hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
lac de l'Ouest (arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
Bouddha, pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
Phật-đà (佛陀), chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
pagode Tao Sach, lac de l'Ouest (quartier de Nhat Tan, arrondissement de Tay Ho, Hanoi)
chùa Tảo Sách, hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>19 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact