chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

thành phố Hồ Chí Minh
14 août 2006

pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
bodhisattva Avalokiteshvara, pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Quán Thế Âm Bồ Tát (觀世音菩薩), chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Giac Vien (161/85/20 rue Lac Long Quan, quartier 3, 11ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Giác Viên (161/85/20 đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
11ème arrondissement (Ho Chi Minh ville)
quận 11 (thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Phung Son Tu (Ho Chi Minh ville)
chùa Phùng Sơn Tự
(đại lộ Ba Tháng Hai (03/02), phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Phung Son Tu (Ho Chi Minh ville)
chùa Phùng Sơn Tự
(đại lộ Ba Tháng Hai (03/02), phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Phung Son Tu (Ho Chi Minh ville)
chùa Phùng Sơn Tự
(đại lộ Ba Tháng Hai (03/02), phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
rue Do Ngoc Thanh (Cholon, quartier 12, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
đường Đỗ Ngọc Thạnh
(Chợ Lớn, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Augustin Pham Viet Huy, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Augustinô Phạm Viết Huy, nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Augustin Pham Viet Huy, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Augustinô Phạm Viết Huy, nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Joseph Nguyen Van Luu, André Dung Lac, Paul Hanh, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Giuse Nguyễn Văn Lưu, Anrê Dũng Lạc, Paolô Hạnh, nhà thờ Chợ Quán  (120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Pierre Doan Long Quy, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Phê Rô Đoan Lông Quy, nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Paul Loc, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Phaolô Lộc, nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Matthieu Gam, église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Matthêu Gấm, nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
église Cho Quan (120 rue Tran Binh Trong, quartier 2, 5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
nhà thờ Chợ Quán
(120 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
Cholon (5ème arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Chợ Lớn (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Sivagami, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Sivagami, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Nadarajar, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Nadarajar, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Paramasivam, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Paramasivam, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Parvathi et Murgan, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Parvathi et Murgan, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Kamatchiamman, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Kamatchiamman, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Kannigaparameswari, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Kannigaparameswari, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Valambigai, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Valambigai, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Andal, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Andal, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Mahavishnu, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Mahavishnu, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Meenakchi, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Meenakchi, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Indiradurgai, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Indiradurgai, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Mageswari, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Mageswari, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Tirumagal, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Tirumagal, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Buvaneswari, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Buvaneswari, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Samundi, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Samundi, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Birmasakthi, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Birmasakthi, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Birman, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Birman, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
Kaliyamman, pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
Kaliyamman, chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
pagode Mariamman (98 rue Nam Ky Khoi Nghia, quartier de Ben Nghe, 1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
chùa Mariamman (98 đường Nam Ký Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
quartier Ben Nghe (1er arrondissement, Ho Chi Minh ville)
phường Bến Nghé (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>14 août (b) qui sommes nous ? who are we ? photos contact