chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b

Hà Nội (excursion à Cổ Loa)
20 août 2006

rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
rue Ngo Gach (vieille ville, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoi)
phố Ngõ Gạch (phố cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
Hanoi
Hà Nội
ouistiti (Hanoi)
khỉ sóc (Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
puit de jade, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
giếng Ngọc, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
porche, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
tam quan, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
porche, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
tam quan, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
puit de jade, citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
giếng Ngọc, thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
ngũ long môn, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
porche, temple de An Duong Vuong (257-207), citadelle de Co Loa (canton Dong Anh, Hanoi)
tam quan, đền thờ An Dương Vương 安陽王 (257-207)
thành Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội)
chủ nhật thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy
tháng tám 2006 13a 13b
13c 13d
14a 14b 15 16a 16b 17 18 19a 19b
20a 20b 21a 21b 22a 22b 23a 23b
23c 23d
24 25a 25b
25c 25d
26a 26b
26c 26d
27a 27b
CNIL n°812173

 photos>2006>20 août (a) qui sommes nous ? who are we ? photos contact